Energetisch genezer zijn vraagt om afstemming met de hulpvragende en de omgeving van deze. In een gesprek met een hulpvragende kom ik regelmatig in het familie-systeem terecht. Het is een voorrecht en heel bijzonder om dit te mogen ervaren en te doen. Het is een energieveld waar ik me op af kan stemmen. Ik stap er desgevraagd in. Daar weet ik dan wat er nodig is voor ieder lid van een systeem. De oplossing dient zich ter plekke aan of komt later tot me. Deze oplossing draag ik dan aan en en kan uitgevoerd worden door de hulpvragende(n)

Wandelcoaching van De Geaarde Weg: Transparantie door Beweging en Vertraging.

Like ons op Facebook

Ik heb me overgegeven aan de Universele Geest.
Het begon met een sprong in het onbekende en er is geen weg terug naar mijn oude leven. In eerste instantie was het een enge gedachte niet in staat te zijn om te bepalen wat er ging komen. De illusie van controle is moeilijk om los te laten. Ik begreep meteen dat dit de juiste weg was om te gaan.
Mijn Weg: De Midden Weg. Een weg, in balans met mezelf en mijn omgeving. Verbonden met alles: binnen en buiten, boven en onder, met het Licht en de duistere kant, het leven Spiraliseert terug op me op een mooie manier. Ik noem dit graag Inspiralisatie.
Sjamanisme is mijn manier om dit uit te drukken in mijn leven. Het is niet te begrijpen door het verstand, het kan alleen begrepen worden met het hart. Het is mijn natuurlijke staat van zijn. De energie die werd gehinderd door oude overtuigingen kan vrijer stromen.
Ik ben een vrije geest!
Niets kan me stoppen op mijn weg. Langzaam, maar niet te stoppen,. "Loop ik Mijn Berg op" lerend en af en toe vallend, en dan weer verder met steeds meer kracht als ik weer op mijn benen sta.
In deze aanwezigheid kan ik vrijer geven en ontvangen en ik zou dat graag willen delen. Ik heb een paar tools om dit te doen.
Deze tools zijn:
Mijn Helende Handen
Mijn Helende Drum, Dounja
Mijn Helende Stem
Mijn kennis
en Mijn Humor
Daarmee ga ik op pad, mijn Berg op. Wil je het genoegen hebben een stukje met me op te lopen? Misschien kan ik je pijn verzachten, je de andere kant van een vraagstuk of dilemma laten zien.
Ik maak geen afspraken voor specifieke behandelingen. We zullen samen zijn en zien wat aan de oppervlakte wil komen op dat moment. Dat is de meest zuivere manier om te kunnen krijgen wat je nodig hebt op dat moment. Je investering zal zijn wat je kunt of wilt besteden. Ook als dat niets is, ben ik dankbaar.
- - -
I have surrendered myself to the Universal Spirit.
It began with a jump into the unknown and there is no way back to my old life. At first it was a scary thought, not being able to control what was coming. The illusion of control is hard to let go. i immediately understood that this was the right direction to go.
My Way: The Middle Way. A way in balance with myself and my surroundings. Connected to all: Inside and Outside, Above and Below, with the Light and the Dark side, life is Spiraling back on me in a good way. I like to call this Inspiralisation
Shamanism is my way to express this in my life. It is not to be understood by the mind, it can only be understood by heart. It is my natural state of being. The energy that once was hindered by old convictions can flow more freely.
I am a Free Spirit!
Nothing can stop me on my way. Slowly but unstoppable, I am. "Walking up My Mountain" learning and falling once in a while, but getting ever stronger when getting up on my feet again.
In this presence I can give and receive more freely and I would like to share this. I have a few tools to do this.
These tools are:
My Healing Hands
My Healing Drum, Dounja
My Healing Voice
My Knowledge
and My Humour
I do not make appointments for specific treatments. We will be together and see what wants to come to the surface at that moment. That is the most pure way to be able to get what you need at that time. Your investment will be what you can or want to spend. Even if it's nothing, I am grateful.